logo_small2

Facebook profil

 

Pro Školy

Chronologie

Chronologie židovské historie

PŘ. O. L.

c1250 Odchod Židů z Egyptského exilu pod Mojžíšovým vedením, vznik Tóry

           (mimo bibli nedokumentováno).

c1000 Král Saul, král David, vznik židovského státu.

960-922 Vláda krále Šalamouna. První Chrám postaven v Jeruzalémě.

928 Rozdělní území na dvě království – Judsko a Izrael.

586 Babylóňané obsadili Jeruzalém. Zničení prvního Chrámu. Počátek babylónského exilu.

538 Perský král Kýros Veliký si podrobil Babylón a povolil Židům návrat do Jeruzaléma.

520 Druhý Chrám zasvěcen v Jeruzalémě.

336-23 Alexander Veliký. Počátky řeckého vlivu a helenizace oblasti.

168 Antioch IV. zakázal praktikovat židovské náboženství a znesvětil Chrám.

164 Juda Makabejský (makabi - kladivo) a jeho povstání. Očištění a znovu zasvěcení      

     Chrámu. Chanukový zázrak.

63 Římský vojevůdce Pompeius dobyl Jeruzalém.

O. L.  

c30   Ukřižování Ježíše Krista (mimo bibli nedokumentováno). Počátky křesťanství.

66-73 Protiřímské povstání Židů krutě potlačeno. Zničení druhého Chrámu. Masada. Průvod

           židovských zajatců a kořisti z Chrámu v Římě. Titův vítězný oblouk. Judea Capta.

132-135 Protiřímské povstání Bar Kochby krutě potlačeno. Židé zabiti nebo vyhnáni z jejich

           země. Putování světem, bez vlastního státu téměř 2000 let. (Diaspora).

c570-632 Mohamed, zakladatel islámu. Vznik koránu.

636 Jeruzalém okupován Muslimy.

c700-970 Judaismus adoptován v chazarské říši (oblast Černého a Kaspického moře).              

         Ochrana východní Evropy před muslimskou expanzí.

711 Muslimská okupace Španělska.

10-12. stol. Zlatý věk židovské vzdělanosti ve Španělsku.

c1000 Počátky usazování Židů v Čechách a na Moravě

1096 První křížová výprava vyvolala hromadné vraždění Židů v mnoha zemích.

1215 IV. Lateránský koncil, Inocenc III., restriktivní opatření pro Židy (omezení činnosti, označení atd.)

1290 Židé vyhnáni z Anglie.

1348 Morová epidemie vypukla v Evropě. Židé obviňováni a pronásledováni jako původci.

1478 Ustanovení Španělské inkvizice zaměřené na židovské a muslimské minority.

1492 Poslední muslimská pevnost ve Španělsku Grenada padla. Židé vyhnáni ze Španělska.

1585 První židovský osadník vystoupil na území, které je dnes součástí USA (Joachim Gans z Prahy).

1648-56 Chmelnického povstání. Jeho kozáci povraždili téměř 100 tisíc Židů v Polsku, Litvě  

               a Bělorusku. Největší emigrační vlna z východu do našich zemí.

1656 Židům povolen návrat do Anglie.

1781-88 Císař Josef II. zrušil mnohé diskriminační zákony.

1789-91 Francouzská revoluce a emancipace Židů ve Francii.

1848-49 Židé v Rakousko-uherské říši získali plná občanská práva, doplněná v 1867.

1881-1917 Četné pogromy v Rusku, způsobily hromadné stěhování Židů ze země.

1897 První sionistický kongres v Basileji. Snahy o vytvoření vlastního státu.Theodor Herzl.

1903 Protokoly siónských mudrců zveřejněny v Rusku. Padělek vytvořený          

       carskou tajnou policií, nejznámější antisemitický dokument, používán jako záminka

       k pronásledování Židů v mnoha zemích, včetně nacistického Německa.

1914-1918 První světová válka. Poválečné reparace pro Německo.

1917 Britská Balfourova deklareace o zřízení domoviny v Palestině.

1917 Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku.

1920 Vznik NSDAP v Německu

1925 První díl Hitlerovy knihy Mein Kamf vydán v Mnichově.

1933 Adolf Hitler se stal kancléřem v Německu. Zřízení 1. koncentračního tábora (Dachau).

1935 Vyhlášení Norimberských zákonů legalizujících pronásledování z rasových důvodů.

1936 Hitler zahájil Olympijské hry v Berlíně. Netečnost světa k nacistické hrozbě.

1938 Nacisté vyvolali pogrom Křišťálová noc. 30 tisíc Židů internováno v koncentračních

         táborech.

1939-45 Druhá světová válka. V Evropě zahynulo cekem 35 milionů civilistů a vojáků.

         Mezi nimi bylo téměř šest milionů Židů (necelé 2/3 všech židovských obyvatel Evropy).  

         Na západě i na východě bojovalo proti nacistům více než milion vojáků židovského původu  

         z různých zemí. V koncentračních táborech zahynulo také 80 000 židov. obyvatel z Čech a Moravy.

1948 Založení státu Izraele

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy