logo_small2

Osudy Úsov

John Kerry

john_kerry
Legendární úsovská osobnost Abraham Leipniker Löwy – prapředek senátora USA a ministra zahraničních věci Johna Kerryho

Známý též jako
ABRAHAM HA-LEVI BRODE, BEN MORDECHAI

(nar. před 1700 – zem. 29. října 1774 v Úsově, tam je i pohřben)
Nedávno jmenovaný ministr zahraničních věcí USA John Kerry má část rodinných kořenů na severní Moravě. Jeho dědeček Fritz Kohn / Kerry žil v v Horním Benešově na Bruntálsku a předkové jeho babičky Idy s příjmením Löwy mají náhrobky na židovském hřbitově v Úsově. Je mezi nimi i legendární Abraham Leipniker Löwy, na nějž s úctou vzpomínali lidé ještě sto let po jeho smrti. Postaral se totiž o šťastný konec jedné dramatické epizody v životě obce.

Abraham Leipniker Löwy přišel do Úsova v roce 1716. Jeho dědeček byl rabínem v Temešváru (dnes v Rumunsku), otec žil už v Uherském Brodě. Abraham Leipniker se kolem roku 1750 stal představeným úsovské židovské obce. Proslavil se svým bojem za náboženská práva této obce. Vedl deputace k několika vyšším instancím, včetně deputace k císařskému dvoru ve Vídni, kde uspěl díky své diplomatické obratnosti. Abraham zaznamenal to, čeho dosáhl, jakož i svou filozofii, ve spise nazvaném M’GILATH S’DARIM – nepopsaná kapitola historie Židů na Moravě. Jak zmínil ve svém spise, během bohoslužeb na osmý den svatého shromáždění (osmý den svátku Sukot) zpívali úsovští Židé, jako projev uznání jeho zásluh pamětní chvalozpěv, který sám složil.

Při zpracovávání historie této osobnosti v roce 2005 Luděk Štipl ze sdružení Respekt a tolerance mj. zjistil, že přímým prapotomkem Abrahama Leipnikera Löwyho je americký senátor John Kerry. Informace byly následně ověřevány v Zemském archivu v Opavě a jeho organizačních jednotkách - státních okresních archivech, Židovském muzeu v Praze a v archivu londýnské University College. Poté následovalo zpracování podstatných dokumentů ve spolupráci s předním českým genealogem Jiřím Ošancem. Souhrn bádání, včetně fotografií úsovských náhrobků a domů, jakož i kopií archivních dokumentů, byly zaslány Johnu Kerrymu, který na ně záhy zareagoval vlastnoručně napsaným děkovným dopisem s hlavičkou Senátu USA. (viz foto)

Abraham Leipniker Löwy žil ve svém domě s č. XXIII (dnešní dům č.p. 262 v ulici 5. Května), který v Úsově dosud existuje. Abraham Leipniker hrál důležitou roli v aktivitách, které později vyústily v obnovu úsovské synagogy, zbořené roku 1722. Tato synagoga z konce 18. století také dosud existuje.

Jeho náhrobek a náhrobky i domy ostatních předku J.K. se v Úsově dodnes dochovaly.

K nim mj. patří:
Náhrobek Leopolda Löwyho (1791- 1867), který bydlel v domě č. XXVI (dnes č.p. 159 v Nerudově ulici). Jeho syn Siegfried (1834-1918) se oženil s Josephinou Löwovou z Boskovic. Jejich dcera Ida se v roce 1900 provdala za Fritze Kohna, který si ještě před odchodem do Spojených států amerických změnil příjmení na Kerry a přestoupil na katolickou víru. Ida Kerry byla babičkou senátora Johna Kerryho.


Abraham Leipniker Löwy popsal dramatické události, které vedly ke zničení úsovské synagogy i svůj úspěšný boj za obnovení náboženských práv ve spise:

M’GILATH S’DARIM
Nepopsaná kapitola v dějinách Židů na Moravě

Úvodní slovo autora:

Jednoho dne mí přátelé a známí vyslovili s nadějí prosbu, abych sepsal historii našich utrpení a triumfů. Vyzývali mě k tomu a ptali se: „Kdo jiný chová tak živou vzpomínku na naše události? Kdo jiný je schopen zaznamenat, co se skutečně přihodilo?“

„Ty jsi přece prožil tři světy: Svět s ustanoveným řádem, Svět dokonale zničený a Svět obnovený; a navíc jsi byl hlavní osobností, která se zasloužila o odstranění zákazu našeho náboženství. Proto jsi ty, Abrahame, syne rabína Mordechaje, nanejvýš povolaný popsat proměnlivost našich osudů pro příští generace. Pozorujíce, že starý muž, přímý svědek těchto událostí, má již jen zastřené vzpomínky na nedávnou minulost, nemůžeme se zbavit pocitu, že tento příběh se dostane ke sluchu našich dětí jen jako neurčitá a zkomolená legenda, pakliže nebude náležitě zapsán“.

Sepsal jsem tuto historii jednoduchými slovy tak, aby jí každý porozuměl. Svůj spis jsem nazval M’gilath S´darim, což znamená Upravený příběh, protože události jsou sepsány v pořadí, ve kterém se udály a jsou rozděleny do jednotlivých kapitol. Když však nahradíme písmeno „d“ písmenem „t“ ve slově S´darim, což hebrejština umožňuje, vznikne název M’gilath S´tarim, který znamená Příběh zničení.

Ke konci díla jsem připojil verše, jež jsem sám složil. Shrnují události do padesáti řádků. Členové úsovské komunity ve svém prohlášení přislíbili, že budou zpívat tyto verše každoročně v modlitebnách o svátku Šmini Aceret (osmý den svátku Sukot). Bylo to totiž právě v tento den, kdy jsme dostali radostnou zprávu, Královský výnos, který nám dovolil hlásit se k naší víře a vystavět si modlitebny.

Doufejme, že se budeme moci radovati z brzkého příchodu Mesiáše na Sión, ještě během našich dnů. Amen.

Informace o předcích J. K. jsou součástí stálé muzejní expozice v úsovské synagoze, kterou ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Klenovským a akciovou společností Matana, za finanční asistence Židovské obce v Praze, Olomouckého kraje a Dr. Stanton Canter Family Trust, připravilo sdružení Respekt a tolerance v roce 2008.

 

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy