logo_small2

Osudy Úsov

Abraham Leipniker Löwy

 

leipnikerABRAHAM LEIPNIKER LÖWY
(pra pra pra pra pradědeček Johna Kerryho)

Známý též jako ABRAHAM HA-LEVI BRODE, BEN MORDECHAI (jména Židů se ustálila až koncem 18. století)
(nar. před 1700 – zem. 29. října 1774 v Úsově, tam je i pohřben)

Abraham Leipniker Löwy přišel do Úsova v r. 1716. Jeho dědeček byl vrchním rabínem v Temešváru (dnes v Rumunsku), otec žil už v Uherském Brodě. Abraham Leipniker se v r. 1751 stal představeným úsovské židovské obce. Proslavil se svým bojem za její náboženská práva. Vedl deputace k několika vyšším instancím, včetně deputace k císařskému dvoru ve Vídni, kde uspěl díky své diplomatické obratnosti. Abraham zaznamenal to, čeho dosáhl, jakož i svou filozofii ve spise nazvaném M'GILATH S'DARIM – nepopsaná kapitola historie Židů na Moravě. Jak zmínil ve svém spise, během bohoslužeb na osmý den svatého shromáždění (osmý den svátku Sukot) zpívali úsovští Židé jako projev uznání jeho zásluh pamětní chvalozpěv, který sám složil.
Abraham žil ve svém domě s č. XXIII, který v Úsově dosud existuje - dnešní dům č. 262 v ulici 5. května. (Domy Židů byly původně označovány římskými číslicemi). Abraham Leipniker hrál velkou roli v aktivitách, které později vyústily v obnovu úsovské synagogy. Tato synagoga z konce 18. století stojí dodnes na svém místě.

M'GILATH S'DARIM
Nepopsaná historie Židů na Moravě
Úsov, kolem 1770
Sepsal Abraham Leipniker Löwy

Úvodní slovo Abrahama Leipnikera Löwyho:
Jednoho dne mí přátelé a známí vyslovili s nadějí prosbu, abych sepsal historii našich utrpení a triumfů. Vyzývali mě k tomu a ptali se: „Kdo jiný chová tak živou vzpomínku na naše události? Kdo jiný je schopen zaznamenat, co se skutečně přihodilo?“ „Ty jsi přece prožil tři světy: Svět s ustanoveným řádem, Svět dokonale zničený a Svět obnovený; a navíc jsi byl hlavní osobností, která se zasloužila o odstranění zákazu našeho náboženství. Proto jsi ty, Abrahame, syne rabína Mordechaje, nanejvýš povolaný popsat proměnlivost našich osudů pro příští generace. Pozorujíce, že starý muž, přímý svědek těchto událostí, má již jen zastřené vzpomínky na nedávnou minulost, nemůžeme se zbavit pocitu, že tento příběh se dostane ke sluchu našich dětí jen jako neurčitá a zkomolená legenda, pakliže nebude náležitě zapsán“. Sepsal jsem tuto historii jednoduchými slovy tak, aby jí každý porozuměl. Svůj spis jsem nazval M´ gilath S´darim , což znamená Upravený příběh, protože události jsou sepsány v pořadí, ve kterém se udály a jsou rozděleny do jednotlivých kapitol. Když však nahradíme písmeno „d“ písmenem „t“ ve slově S´darim, což hebrejština umožňuje, vznikne název M'gilath S´tarim, který znamená Příběh zničení. zničení Ke konci díla jsem připojil verše, jež jsem sám složil. Shrnují události do padesáti řádků. Členové úsovské komunity ve svém prohlášení přislíbili, že budou zpívat tyto verše každoročně v modlitebnách o svátku Šmini Aceret (osmý den svátku Sukot). Bylo to totiž právě v tento den, kdy jsme dostali radostnou zprávu, Královský výnos, který nám dovolil hlásit se k naší víře a vystavět si modlitebny. Doufejme, že se budeme moci radovati z brzkého příchodu Mesiáše na Sión, ještě během našich dnů. Amen.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy